“آنیل آکوس”؛ عکاس سپیدی ها

وقتی به عکس هایش نگاه می کنی چیزی جز سپیدی تو را درگیر خود نمی کند؛ سپیدی تمام صفحه ای که به مدد سایه روشن هایی بسیار کم کنتراست ، چشمت را دنبال خطوطی که عکاس ترسیم کرده می برد.چیدمان های هوشمندانه و هدف دار از ساده ترین اشیاء زندگی ما آدم ها .اشیائی که آنقدر آن ها را...