قوها بر باد سوراند

قوها بر باد سوراند آسمان آبی خون آلود و سالگرد اولین روزهای عشق تو در پیش است. تو تاب و توان از من گرفتی سالها نیز همچون آب در گذرند چرا تو هرگز سال نخوردی و مثل روزهای اول خود ماندی؟ طنین صدای تو حتی شفاف ‏تر شده تنها بال زمان بر پیشانی صاف بی‏ چین ات سایه ردّی بر...