باد پاییز

تنها زانو در بغل باد پاییز باد پاییز …...