WHO AM I؟!

(WHO AM I PROJECT) مجموعه من کیستم؟! من کیستم؟! سؤالی بی پاسخ، نه پاسخی تبیین گر : من کیستم؟! چه تصور و تصویری از خود و زیستم در جهان دارم؟! اگر جهان نباشد من به مجرد وجود خودم کیستم؟! آنکه در آیینه و در تصویر عکاسانه به من می نگرد چه تصوری از من دارد و با من حقیقی ام...

Insomnia Project

مجموعه بی خوابی (Insomnia Project) چهره ای به شدت نور گرفته و روشن شده، دستی که در امتداد من توی آینه فرو می رود و چشمانی که خیره در چشمان من نگاهم می کنند. از تپه به پایین می گریزم.پشت این تپه ها کلبه هایی است که ذهن من آن ها را کنار هم خواهد چید. مردی هراسان از تپه...

Beside The Pool Project

Beside The Pool Project مجموعه در کنار برکه... تقریبا زمان پاکی فرا رسیده است؛ پاکی از گذشته، پاکی از خاطره، پاکی از اندوه و ترس، پاکی از این جهان و پاکی از تفکر مرگ. زمان پاکی، زمانِ هیچ است، زمان ایستادن، خیره شدن و هیچ ندیدن، زمان نلرزیدن دست و پا و دل، زمانِ بی...