My Nightmares Projects

چه کسی سنگ قبر ما را خواهد ساخت؟ کدام آدم ها در گورستان بالای سرمان پرسه خواهند زد؟ براستی چرا ما در رویاهایمان همچون خواننده رمانی هستیم که توان هیچ تغییری در ماجرا را ندارد ؛ با این همه تنش ناشی از اتفاق های مرتبط با شخصیت اصلی را به شدت حس می کند؟ در رویا می توانیم بر فراز آسمان ؛ بالای سر خاکسپاران خود در گورستان پرسه بزنیم و تمام آگاهی اکنونی مان را جایگزین ابهامی ابدی کنیم ؛ بی هیج زمانی و بی هیچ مکانی. مجموعه کابوس های من بازنمایی رویاهای است از بی زمانی و بی مکانی های من.