Beside The Pool Project

مجموعه در کنار برکه...

تقریبا زمان پاکی فرا رسیده است؛ پاکی از گذشته، پاکی از خاطره، پاکی از اندوه و ترس، پاکی از این جهان و پاکی از تفکر مرگ. زمان پاکی، زمانِ هیچ است، زمان ایستادن، خیره شدن و هیچ ندیدن، زمان نلرزیدن دست و پا و دل، زمانِ بی زمانی. زمانی که می تواند هر ثانیه اش یک عمر باشد و هر عمرش یک ثانیه. دیگر چه فرقی می کند بین اشکال مختلف چیزها. چیزها از شکل و شمایل می افتند در این زمان، ضلع ها و زاویه ها از بین می رود، رنگ ها نام خود را از دست می دهند، هر چیزی شکلِ ظرف خود را می گیرد و از آنجا که هیچ ظرفی در کار نیست، چیزها هم شکلِ بی شکلی می شوند. فرود یا اوج، عزیمت یا بازگشت دیگر معنایی ندارند چرا که نه جغرافیا هست و نه تاریخ، نه متر کار می کند و نه شاغول. در چنین زمانی ست که پاکی، مطهر شدن نیست، خلاصی ست.
متن: سعید برآبادی