“گمشده در زمان”

یک عکس یک تصادف نیست، یک مفهوم است. رویکرد مسلسل وار به عکاسی که در چهارچوب آن عکس های مختلفی گرفته  شود به این امید که یکی از آن ها موفق باشد ،برای دستیابی به نتایج جدی ، مهلک است. آنسل آدامز   گمشده در زمان اثر صمد قربان زاده   مسلمن این عکس یک تصادف نیست....

“ایکاروس”

“… و ایکاروسِ جوان ، مغرور از توانایی خود چندان اوج گرفت که گرمای خورشید موم ها را ذوب کرد. بال هایش از هم پاشید و ایکاروس به دریا سقوط کرد.” دستی معلق مانده در کادری عمودی که ریزش نامنظم پرها احاطه اش کرده است. این اولین چیزی است که در نگاه کردن به...