تداعی ها: دریا 3

تداعی ها: دریا 3

بیشتر کره زمین آب است مثلا هفتاد درصد این حدودا که با رنگ آبیه کبالتی در تصویر مشخص شده است… پژوهشگران اخیرا ثابت کرده اند هشتاد و خورده ای از همه جانداران توی آب زندگی میکنن آب خودش دو جور است دریا و اقیانوس… آب اقیانوس ها شور است. اینی که ما از تو خشکی میبینیم ظاهر...
تداعی ها: دریا 2

تداعی ها: دریا 2

بیشتر کره زمین آب است مثلا هفتاد درصد این حدودا که با رنگ آبیه کبالتی در تصویر مشخص شده است… پژوهشگران اخیرا ثابت کرده اند هشتاد و خورده ای از همه جانداران توی آب زندگی میکنن آب خودش دو جور است دریا و اقیانوس… آب اقیانوس ها شور است. اینی که ما از تو خشکی میبینیم ظاهر...
تداعی ها: دریا 1

تداعی ها: دریا 1

بیشتر کره زمین آب است مثلا هفتاد درصد این حدودا که با رنگ آبیه کبالتی در تصویر مشخص شده است… پژوهشگران اخیرا ثابت کرده اند هشتاد و خورده ای از همه جانداران توی آب زندگی میکنن آب خودش دو جور است دریا و اقیانوس… آب اقیانوس ها شور است. اینی که ما از تو خشکی میبینیم ظاهر...