مجموعه عکس برف می بارد …

[jwplayer player=”1″ mediaid=”674″] شک می کنم به خواب، برف می بارد، باد می ایستد باد می ایستد در چشم های باز شک می کنم به خواب، برف می بارد، باد می ایستد باد می ایستد در چشم های باز حیف، حیف، فرصتی نیست برای آب شدن در آفتاب این خواب می پوشاند،...

یکشنبه غم انگیز «جمعه روز بدی بود!»

یکشنبه غم انگیز یکشنبه غم انگیز… تا شب دوام نمی آورم در تاریکی و سایه … تنهایی مرا می آزارد با چشمانی بسته تو از کنارم می روی تو آرمیده ای و من تا صبح منتظر سایه های مبهمی را می بینم از تو خواهش می کنم به فرشته ها بگویی مرا در اتاقم تنها بگذارند یکشنبه غم...