راهی که تو از آن می آمدی..

راهی که تو از آن می آمدی..

راهی که در گرگ و میش هوا

از آن می آمدی، زیر ساقه های علف مدفون شده

و چیزی پیدا نیست

جز تار عنکبوتی

که همچون رشته های اندوه

مسیر را آذین می بندد.

(ایزومی شیکی بو)

ترجمه از عباس مخبر