دختر چوپان

گوسفندان را یک به یک به نام می شناسد

اما نام معشوق خود را نمی داند

مست رویاست

مثل رودی که از صدای خود مست است.

همه را به نام به خویش می خواند

معشوقش اما بی نام است.

گوسفندان به آغل باز می گردند

معشوقش اما بی سرپناه است.

(یوره کاشتلان)