***
ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز
از روي حقيقتيم نه از روي مجاز
يك چند در اين بساط بازي كرديم
رفتيم به صندوق عدم يك يك باز
***