باید اِستاد و فرود آمد بر آستان ِ دری که کوبه ندارد،
چرا که اگر بهگاه آمده باشی دربان به انتظار ِ توست
و اگر بیگاه به درکوفتن ات پاسخی نمی آید.
کوتاه است در،
پس آن به که فروتن باشی.
آیینه یی نیک پرداخته توانی بود آنجا
تا آراسته گی را
پیش از درآمدن در خود نظری کنی
هرچند که غلغلهی آن سوی در
زادهی توهم ِ توست
نه انبوهی ِ مهمانان،
که آنجا تو را کسی به انتظار نیست.
(احمد شاملو)