688204

حقیقت و زیبایی کتابی از استاد بابک احمدی است که درباره هنر و زیبایی‌شناسی نگاشته شده است. وی در پیشگفتار می‌نویسد:

نسبت زیبایی و هنر با حقیقت چیست؟ عنوان کتابی که در دست دارید حقیقت و زیبایی است، این عنوان مسیر اصلی ما را در این رشته درس‌ها حاصل می‌کند. اگر افلاطون به نام حقیقت، هنر را -که سرچشمه نابخردی‌اش می‌انگاشت- محکوم می‌کرد، و تقلید هنری و شعرها را بارها دور از حقیقت می‌شناخت، کارش استوار به برداشتی خاص از حقیقت بود که به گمان مارتین هایدگر تا امروز باقی است.

 

فهرست مطالب کتاب شامل موارد زیر است:

 1. بحث مقدماتی
 2. دشواری‌های تعریف زیبایی
 3. هنر و روح دوران
 4. از نگاه هنرمند
 5. زمینه‌های اجتماعی اثر هنری
 6. هنر و مدرنیت
 7. از بیانگری تا شکل
 8. ساختار اثر هنری
 9. ناخودآگاهی و هنر
 10. تاویل و دریافت مخاطب
 11. تماس با اثر هنری
 12. معمای معنا
 13. راز اثر هنری

درسگفتارهای فلسفه هنر… اصول و مبانی زیبایی شناسی در هنرهای هفت گانه…12 جلسه 3 ساعته است که حول مباحث همین کتاب برگزار شده است.

می توانید این درسگفتارهای صوتی را با صدای استاد بابک احمدی  از این لینک های زیر دانلود کنید.