روزنوشت ها

 

چیزهایی که روزانه می نویسم و می خوانم 

تداعی ها: دریا 3

تداعی ها: دریا 3

بیشتر کره زمین آب است مثلا هفتاد درصد این حدودا که با رنگ آبیه کبالتی در تصویر مشخص شده است… پژوهشگران اخیرا ثابت کرده اند هشتاد و خورده ای از همه جانداران توی آب زندگی میکنن آب خودش دو جور است دریا و اقیانوس… آب اقیانوس ها شور است. اینی که ما از تو خشکی میبینیم ظاهر قضیس که دریا #خندید در دور دست دندان هایش کف و آی و وایو اینا… واقعیت این است که دریا اصلا هم با انسان شوخی ندارد …نخسوزن ته دریا که خیلی گود می باشد. مثلا انسان اگر خیلی وارد باشد میتواند تا عمق ده بیست متری زیر آب...

تداعی ها: دریا 2

تداعی ها: دریا 2

بیشتر کره زمین آب است مثلا هفتاد درصد این حدودا که با رنگ آبیه کبالتی در تصویر مشخص شده است… پژوهشگران اخیرا ثابت کرده اند هشتاد و خورده ای از همه جانداران توی آب زندگی میکنن آب خودش دو جور است دریا و اقیانوس… آب اقیانوس ها شور است. اینی که ما از تو خشکی میبینیم ظاهر قضیس که دریا #خندید در دور دست دندان هایش کف و آی و وایو اینا… واقعیت این است که دریا اصلا هم با انسان شوخی ندارد …نخسوزن ته دریا که خیلی گود می باشد. مثلا انسان اگر خیلی وارد باشد میتواند تا عمق ده بیست متری زیر آب...

تداعی ها: دریا 1

تداعی ها: دریا 1

بیشتر کره زمین آب است مثلا هفتاد درصد این حدودا که با رنگ آبیه کبالتی در تصویر مشخص شده است… پژوهشگران اخیرا ثابت کرده اند هشتاد و خورده ای از همه جانداران توی آب زندگی میکنن آب خودش دو جور است دریا و اقیانوس… آب اقیانوس ها شور است. اینی که ما از تو خشکی میبینیم ظاهر قضیس که دریا #خندید در دور دست دندان هایش کف و آی و وایو اینا… واقعیت این است که دریا اصلا هم با انسان شوخی ندارد …نخسوزن ته دریا که خیلی گود می باشد. مثلا انسان اگر خیلی وارد باشد میتواند تا عمق ده بیست متری زیر آب...